Huisartsenpraktijk de Schelfhoed

 


 U kunt uw eigen gemaakte zorgkosten via uw zorgverzekering inzien. Wij merken dat dit toch de nodige vragen oplevert. Wij hopen u op deze manier wat meer informatie te kunnen geven over deze kosten.


Eigen Risico


Ketenzorg


Eigen risico

Ketenzorg

Consulten waarvoor u bij de huisarts komt, vallen tot op heden, binnen de zorgverzekering en buiten het eigen risico. 

Houdt u er rekening mee dat elk aanvullend onderzoek zoals laboratoriumonderzoeken, kweektesten, allergietesten, rontgenfoto's etc. wel vergoed worden, maar onder uw eigen risico vallen.

Voor meer informatie over de tarieven kunt u kijken op de website van de NZA, www.nza.nl

Kosten ("Eigen risico"): U betaalt geen eigen risico voor een bezoek aan de huisarts. Voor aanvullende (be)handelingen zoals bijv. röntgen- of bloedonderzoek of kweekjes betaalt u wel eerst het eigen risico. Het eigen risico geldt voor bijna alle zorg, die wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Bijvoorbeeld:

 • een ziekenhuisopname
 • medisch specialistische zorg (een bezoek of behandeling door een medisch specialist). Let op: dus ook een urinekweek of SOA-onderzoek, want dit wordt beoordeeld door een medisch microbioloog.
 • medicatie (inclusief vaccinaties en/of spiraal), genees- en/of verbandmiddelen
 • psychische zorg
 • hoortoestellen
 • logopedie
 • fysiotherapie
 • stoppen met roken-consulente
 • dietiek
 • podoloog en steunzolen

Als huisarts hebben wij geen zicht op de exacte hoogte van deze bedragen. Wilt u hier meer over weten, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of bezoek: www.watzegtmijnpolis.nl.

Wij worden als huisarts steeds vaker ingeschakeld als intermediair in het vergoedingenbeleid opgesteld door uw zorgverzekeraar. De landelijke beroepsvereniging van huisartsen (LHV) stelt zich daarom op de volgende standpunten:

 • dat het de verantwoordelijkheid is van uw zorgverzekeraar, de polishouders te informeren over de verzekerde zorg. Dit geldt zowel voor de basis- als aanvullende zorg. 
 • de huisartsen doelmatige en veilige zorg nastreven.
 • de wijze van vergoeding geen rol speelt bij het bepalen van de noodzaak van voorschrijven (lees: medicatie of verwijzen).
 • een recept of verwijzing tegelijkertijd ook direct een medische verklaring is van de voorschrijver.
 • het een taak is van de zorgverzekeraar om al dan niet in overleg met hun verzekerden vast te stellen of voorgeschreven (genees)middelen of een (door)verwijzing voor vergoeding in aanmerking komen.
 • de relatie tussen arts en patient negatief beinvloed wordt door discussies over vergoedingen door zorgverzekeraars, het geen ongewenst is.
 • dat artsen moeten stoppen met het tekenen van verklaringen, machtigingen en andere formulieren inzake vergoedingen van voorgeschreven (genees)middelen of anderzins.
 • het onwenselijk is, dat huisartsen worden betrokken in de informatie, interpretatie en uitvoering van overeenkomsten tussen zorgverzekeraars en verzekerden.

Ketenzorg op uw declaratieoverzicht

Uw huisarts is aangesloten bij een huisartsencoöperatie (Huisartsen Coöperatie Almelo 1-4).

Als u deelneemt aan een zorgketen voor chronische ziekten (diabetes, COPD en/of CVRM) dan komt hierover elk kwartaal een bedrag op uw declaratie overzicht van de zorgverzekeraar te staan. Dit bedrag gaat NIET van uw eigen risico af.

Dit is het bedrag dat de huisartsencoöperatie per kwartaal bij uw zorgverzekeraar declareert op basis van contractafspraken. Voor dit bedrag ontvangt u zorg van de huisarts/praktijkondersteuner en diensten van andere ketenpartners (podotherapie, diëtetiek, longfunctie onderzoek, oogfoto (fundus)). Het bedrag komt dus niet ten laste van uw eigen risico.

Voor het spreekuur 'verhoogd risico op hart- en vaatziekten' (CVR) heeft de huisarts recht op een bepaald bedrag wat door de zorgverzekeraar betaald wordt. Dit bedrag wordt verdeeld onder alle patienten binnen de praktijk, ongeacht of hij/zij wel of niet in aanmerking komt voor dit spreekuur. Dit is al gedaan in 07-2015 en zal ook eenmalig zijn. Dit bedrag komt tevens niet ten laste van uw eigen risico.